Podyplomowe Studia "Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw"

Rejestracja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., zwanym dalej RODO, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe w SGH oraz – w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe – obsługi procesu studiowania w SGH,
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668),
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 6. W przypadku przyjęcia na studia podyplomowe, które są współorganizowane z innym podmiotem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione temu podmiotowi,
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat,
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • *
 • *
 • Dalej Anuluj