Menedżer gospodarki cyrkularnej w przedsiębiorstwie

Rejestracja

 • :
  *
 • :
  *
 • :
 • :
  *
 • :
 • :
 • :
 • :
  *
 • :
 • :
  *
 • :
 • :
  *
 • :
  *
 • :
  *
 • :
  *
 • :
  *
 • :
  *
 • 00000000-0000-0000-0000-000000000000
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm., zwanym dalej RODO, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że:
 1. Administrator

  Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

 2. Inspektor Ochrony Danych 

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl.

 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

       przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe w SGH oraz – w przypadku przyjęcia – obsługi procesu studiowania w SGH. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania (tj. umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe);
       statystycznych na potrzeby wypełnienia przez uczelnię obowiązków sprawozdawczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 4. Czas przetwarzania danych osobowych 

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku przyjęcia na studia podyplomowe, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

 5. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 

  Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe – zawarcia umowy i obsługi procesu kształcenia w SGH. W przypadku niepodania danych, nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

 6. Odbiorcy danych osobowych 

       W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych;
       - W przypadku przyjęcia na studia podyplomowe, które są współorganizowane z innym podmiotem, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione temu podmiotowi;
       Odbiorcami danych są Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Główny Urząd Statystyczny.

 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych 

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

 8. Informacja o prawie wniesienia skargi

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dalej Anuluj
Mam już konto w systemie na innych studiach podyplomowych
*Wybierz jeżeli posiadasz już konto w systemie na innych studiach podyplomowych