Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów

Rejestracja

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe w SGH oraz – w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe – obsługi procesu studiowania w SGH,
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.),
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym,
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat,
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dalej Anuluj
Mam już konto w systemie na innych studiach podyplomowych
*Wybierz jeżeli posiadasz już konto w systemie na innych studiach podyplomowych